امیرحسین مرجانی

مقدمه ای بر PostCSS

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

پوسته های وب اصلی و نوآورانه

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

 

طرح های ناوبری خلاق و نوآورانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

ناوبری برای مگا سایت ها

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

چالش های جبهه پایان پذیرفته شده: CSS 3D Cube

ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. لورم ايپسوم يک متن است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند

الگوریتم گرگ خاکستری همراه اسلاید فارسی و کد

 

سلام

به واسطه ارائه ای که برای درس الگوریتم های تکاملی (کارشناسی ارشد، رشته هوش مصنوعی) با الگوریتم گرگ خاکستری  Grey Wolf Optimizer(GWO) داشتم، با جزییات این الگوریتم آشنا شدم. به نظر من این الگوریتم جز بهترین الگوریتم های فرامکاشفه ای (هوش ازدحامی) هست که با ایده گرفتن از نحوه شکار گرگ های خاکستری، به خوبی فضای مسئله را جست و جو می کند و به سرعت به نقطه بهینه نزدیک می شود.

این الگوریتم توسط دو نفر از هوطنانمون (سیدعلی میرجلالی، سید محمد میرجلالی) ارائه شده است که توانسته خیلی سریع (از سال 2014) جای خودش رو بین الگوریتم های مطرح فعلی باز کنه.

برای اینکه شما هم بتوانید با این الگوریتم آشنا بشوید و احیانا در درس ها و کارهاتون استفاده کنید فایل هایی که در خصوص این الگوریتم جمع آوری کردم رو در اختیار شما قرار می دهم.

موفق و موید باشید.

 

پی نوشت:

غیر از فایل ارائه فارسی که خودم درست کردم، بقیه از منابع دیگه هستند و داخل خودشون لینک و مراجع وجود داره. در مورد فایل ارائه خودم یک لایسنس در نظر گرفتم:

لایسنس: شما می توانید به هر روشی که دوست دارید (مادی و معنوی) استفاده کنید و در فایل تغییرات ایجاد کنید فقط از طریق کامنت در همین پست یا ارسال ایمیل به amirhossein@marjani.net بنده رو مطلع کنید.

به روزرسانی: اگر از مطالب این بخش استفاده کردید و برای شما مفید بود، برای حمایت می توانید هر مبلغی که که صلاح می دانید رو برای من واریز منید ( برای واریز اینجا کلیک کنید)  اگر مبلغی واریز کردید نیازی به ارسال ایمیل یا کامنت نیست.

اگر سوالی هم داشتید در حد توانم در خدمت شما هسنم

 

اسلاید فارسی الگوریتم گرگ خاکستری

Grey Wolf Optimizer(GWO) algorithm

Grey Wolf Optimizer(GWO) algorithm- DR Rajesh Kumar

مقایسه عملکرد چهار الگوریتم فراابتکاری نوین برای حل مسایل بهینه سازی ریاضی

منبع قالب های حرفه ای رایگان برای طراحان وب

سلام

من در طراحی وب یک اصل اساسی برای خودم دارم، و آن هم “انجام کار از ابتدا به انتها“! البته دیگران اسم های علمی و عبارت های دیگه ای به کار می برند ولی تجربه چند ساله من، من رو به این عبارت رساند.

قالب های رایگان زیبا برای طراحان وب
قالب های رایگان زیبا برای طراحان وب

معنی این عبارت اینه که اول آن چیزی که قرار است کارفرما / مشتری در انتها ببیند را از ابتدا به او نشان دهید و بعد شروع به کد نویسی کنید! این نشان دادن می تواند یه سمپل اولیه و یا یک عکس باشد، ولی مهم این است که مشتری ظاهر طرح را تایید کند، زیرا هرچه شما بهتر تحلیل و طراحی و پیاده سازی کنید، ولی در آخر این ظاهر کار است که قرار است رضایت مشتری را حاصل کند.

از طرف دیگر یکی از مسائلی که برنامه نویسان وب با آن مشکل اساسی دارند، پیاده سازی لایه ظاهر کار هست (همان چیزی که در بالا آورده شد) خیلی از برنامه نویسان وب کد های سمت سرور را بسیار عالی اجرا می کنند ولی در ظاهر کار کم می آوردند! یعنی زمانی که قرار شد به جزییات ظاهری بپردازند دچار نوعی زدگی از پروژه می شوند.

با در نظر گرفتن دو مورد بالا، به نظر من استفاده از یک قالب آماده و تمیز هست، چون یک قالب آماده استاندارد، خیلی راحت تر چشمان مشتری را نوازش می دهد و شما هم می توانید با خیال راحت به پیاده سازی قسمت های اصلی تر پروژه بپردازید.

البته این رو هم بگم که استفاده از قالب های آماده رو برای افرادی که خودشان به پیاده سازی HTML CSS JavaScript تسلط ندارند اصلا توصیه نمی کنم! زیرا بعد ها با مشکلاتی مواجه می شوند که هیچ گاه رضایت مشتری را حاصل نمی کند. عملا استفاده از قالب های آماده برای افرادی هست که خودشان توانایی پیاده سازی آن طرح را دارند و برای کاهش زمان و بالابردن کیفیت از آن استفاده می کنند.

همه موارد بالا را گفتم که یک منبع خوب قالب های رایگان وب به شما معرفی کنم، وب سایت http://w3layouts.com شامل قالب های بسیار زیبا در دسته بندی های مختلف و کاملا واکنش گرا هست، که اکثر قالب های آن بر بستر Bootstrap  پیاده سازی شده است. این قالب ها از نظر آموزش هم می تواند بسیار بسیار بسیار به شما کمک کند (چطوریش باشد با خودتان)

البته تخصص شما بوت استرپ هست و توانایی کپی کردن را دارید و لایسنس هم برای شما مهم نیست من https://wrapbootstrap.com به شما معرفی می کنم.

موفق باشید

 

—————-

پی نوشت: مطلب فوق برای مخاطبان تازه کار بوده و قصد اساعه ادب به حرفه ای های وب را نداشته ام 🙂

آنچه که من از یک نمونه موفق آموختم

سلام

همیشه شنیدن در مورد موفقیت های دیگران برای من جذاب بوده و تا جایی که بتوانم زمانی رو در هفته، در پادکست ها و نوشته ها دنبال داستان آدم های موفق می گردم. زمانی بود که آقای لامعی در سایت آی کلاب پادکست های خوبی در این زمینه منتشر می کردند. می تونم بگم  یکی از تاثیر گذارترین پادکست هایی که وضعیت من، قبل و بعد از گوش دادن به اون خیلی فرق کرد، مصاحبه با آقای شاهین طبری مدیر عامل شرکت چارگون بود.

چند وقت قبل به واسطه ایمیل همکاری که از آقای حمید رضازاده دریافت کردم با یکی از موفق ترین استارت آپ های ایران آشنا شدم. شرکت پیچک که آقای رضازاده موسس و مدیر عامل آن هستند، کار خودش رو از سال 90 با نیروی انسانی و پشتوانه مالی بسیار محدود شروع کرد و در مدت کوتاهی یکی از بهترین محصولات AppStore را ارائه کرد. هرچند که از تماس آقای رضازاده بسیار خرسندم و از اینکه زمینه کاریم طوری نبود که با ایشان هکاری کنم بسیار ناراحت، ولی این موضوع باعث شد که من با یکی از نمونه های موفق مورد علاقم آشنا بشوم.

این ها مواردی هست که من از مصاحبه کوتاه ایشان برداشت کردم و برای خود من بسیار جالب بود:

 • هر استارآپ موفقی الزاما با یک نیرو انسانی با تجربه و پشتوانه مالی قوی شروع نمی شود.
 • در استارآپ ها باید ریسک سرمایه گذاری را پذیرفت (چهار میلیون وام ازدواج تمام سرمایه ای بود که در این راه خرج شد)
 • بزرگ فکردن و فکر کردن به اهداف بزرگ (فروش یک محصول نرم افزاری در بازار های جهانی)
 • بررسی روند های موفق و آینده نگری تکنولوژی های رو به رشد (تمرکز توان بر روی بازار موبایل و مارکت های موبایلی)
 • تمرکز رو هدف و محصول نهایی حتی در سخت ترین شرایط (رد کردن پیشنهاد های مالی بسیار خوب، در زمان اوج فشار مالی، و تمرکز روی محصول و هدف: فروش محصول جهانی)
 • علاقه به خلق یک محصول و نه صرف انجام پروژه
 • نیروی انسانی مهم ترین عامل موفقیت و کنار هم نگه داشتن گروه سخت ترین کار یک استارآپ موفق است
 • تعامل افراد اخلاق گراست، دروغ ممنوع!
 • اخلاق، فیلتر اول ورود به تیم
 • اجرای درست یک نرم افزار بسیار مهم تر از ایده آن هست
 • ایده مهم نیست، ولی کیفیت اجرا و ایده های زمان اجرا بسیار اهمیت دارند (17هزار شرکت قبل از یوتیوب کار انتشار ویدیو رو انجام می دادند، ولی این یوتیوب بود که یوتیوب شد!)
 • اجرای درست نرم افزار، مهم تر از داشتن ویژگی های زیاد هست (coolkey با امکانات کمتر و با پیاده سازی بهتر رتبه یک استور شد و رقیب با امکانات بیشتر و کیفیت پایین تر هیچ نتیجه ای نگرفت)
 • تلاش برای فتح قله های بالاتر (10 میلیون دلار در سال با 20 میلیون کاربر فعال)

 

این سرفصل ها رو از دفعه دومی که این ویدیو رو دیدم برداشت کردم.

انشاالله ما هم بتوانیم روزی صاحب یکی از بهترین استارت آپ های جهان باشیم.

همه ما می دونیم که می تونیم، فقط باید نگرشمون رو عوض کنیم

 

یا حق

مترجم فروشگاه نوپ کامرس فارسی

برنامه مترجم فایل زبان فروشگاه NopCommerce

سلام

در نوشته قبل با عنوان ” برنامه مترجم گوگل به زبان #C ” توضیح دادم که به دنبال بومی سازی یک سیستم متن باز هستم، و همچنین برنامه ی مترجم گوگل رو هم معرفی کردم.

سیستم متن بازی که من به دنبال فراگیری و بومی سازی آن هستم، فروشگاه متن باز نوپ کامرس NopCommerce  هست.

نوپ کامرس فروشگاه متن بازی است که با ASP.NET MVC  نوشته شده و فعلا در نسخه 3.5 هست. این فروشگاه از نظر امکانات و مستندات استفاده و مستندات توسعه در وضعیت خوبی هست. (در یک مطلب به صورت مفصل در مورد این سیستم صحبت خواهم کرد)

همان طور که در مطلب قبل گفتم نیاز شد که برنامه ای داشته باشیم تا بتوان به کمک ترجمه گوگل، فایل زبانی فارسی نوپ کامرس را ایجاد کنیم.

در ادامه پروژه قبل، برنامه ای نوشتم که این امکان رو به کاربر می دهد که با وارد کردن فایل XML  مربوط به زبان، ترجمه آن را به هر زبانی در قالب استاندارد دریافت کند. (اگر نیازی به توضیحات بیشتر در این باره هست در کامنت ها در تماس هستیم)

البته این رو هم عرض کنم که من واقعا توسعه دهنده ویندوز نیستم و تخصص من وب هست، ولی به دلیل اینکه خواستم ابزار کاربردی درست کرده باشم، این برنامه رو نوشتم، پس کمی و کاستی های این پروژه را به بزرگی خودتان ببخشید و در توسعه و بهبود این برنامه با هم همکار باشیم 🙂

مترجم فروشگاه نوپ کامرس فارسی
مترجم فروشگاه نوپ کامرس فارسی

 

سورس برنامه ” برنامه مترجم فایل زبان فروشگاه متن باز NopCommerce ” از طریق این لینک قابل دریافت هست، همچنین شما می توانید یک نسخه از این پروژه را در گیت هاب برای خود داشته باشید. همچنین فایل ترجمه فارسی نوپ کامرس که با این برنامه آماده شده نیز در دسترس هست.

موفق باشید

برنامه مترجم گوگل به زبان #C

سلام

در اولین نوشتم، کمی در باره خودم توضیح بدم و بعد بریم سراغ برنامه.

من امیرحسین مرجانی هستم، ساکن تهران و مهندس نرم افزار، بیش از 6 سال که فعالیت های خودم رو در زمینه فناوری اطلاعات شروع کردم و در زمینه های مختلف تجربه دارم. البته این اولین تجربه وبلاگ نویسی بنده نیست. مدتی روی سیستم های متن باز مثل دروپال (DruplEasy.ir) کار کردم و بعد دوباره به سراغ برنامه نویسی دات نت برگشتم و پروژه ها و تجربیات خوبی در این زمینه دارم که به مرور زمان با هم در میان می گذاریم.

 

چند وقنی هست که سیستم های متن بازِ دات نتی رو بررسی می کردم تا بتونم یکی از آن ها رو برای توسعه (بومی سازی) انتخاب کنم، (بعد ها به صورت مفصل در مورد بومی سازی صحبت خواهم کرد).

برای همین نیاز داشتم که بتوانم تعداد زیادی متن انگلیسی رو به فارسی ترجمه کنم، همانطور که در جربان هستید برنامه نویسان خوب کسانی هستند که هیچ گاه یک کار تکراری رو انجام نمی دهند و همیشه کارهای تکراری رو به دست حلقه و ها و شرط ها می سپارند.

تصمیم من برای بیش از 2هزار رشته که باید ترجمه می شدند این بود که ابتدا رشته ها برای ترجمه به گوگل بسپارم (با اطلاع از اینکه ترجمه گوگل، ترجمه مناسب و معتبری نیست) و بعد رشته هایی که بیشتر دیده می شوند و دارای غلط های اساسی هستند را به صورت دستی اصلاح کنم.

مدت ها قبل برنامه ای برای این کار در کدپروجکت دیده بودم، که بنا به فراخور در چند کار کوچک از آن استفاده کرده بودم، ولی این راهکار صحیح استفاده از Google Translate  نبود. برای همین به سراغ Google API  برای Google Translate   رفتم. همان طور که در این لینک قابل مشاهده هست، استفاده از این API رایگان نیست و باید به ازای درخواست های ترجمه پول پرداخت شود.

به همین دلیل به سراغ همان برنامه قبلی برگشتم، ( شاید اگر امکان پرداخت به گوگل را داشتم این کار را می کردم!)

در نسخه های اولیه این برنامه از روش پارس کردن HTML  صفحه استفاده می شد، و در نسخه نهایی که فعلا در دسترس هست از یک سیاست قدیم گوگل استفاده می شد و در حال حاضر امکان استفاده از آن وجود ندارد.

به همین دلیل خودم دست به کار شدم و با بررسی نحوه کار مترجم گوگل و استفاده ار برنامه ای که در بالا گفته بودم، نسخه جدید این برنامه را نوشتم.

Marjani.net Google Translate Response

 

همان طور که تصویر بالا قابل مشاهده هست، نحوه ارسال و دریافت ترجمه توسط گوگل کاملا مشخص هست و مبنای کار من هم همین مدل ارسال و دریافت هست.

Marjani.net Translator

سورس این برنامه را می توانید از صفحه ” برنامه مترجم گوگل به زبان #C ”  دریافت کنید و یا نسخه از آن را در گیت هاب داشته باشید.